Shirahone Onsen, Gifu Prefecture, Japan

 Shirahone Onsen, Gifu Prefecture, Japan